Program Stážista

Program STÁŽISTA je určený denným študentom 4.-5. ročníka vysokých škôl. Dĺžka trvania je individuálna.

Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce:
Centrálna kancelária, Bratislava
Termín nástupu: priebežne
Druh pracovného pomeru: DBPŠ

Náplň práce

Študent tieňuje pozíciu manažéra vybraného oddelenia, aby získal čo najviac praktických skúseností. Počas tohto obdobia poberá štipendium dohodnuté pri pohovore, ako podporu v jeho štúdiu, a pritom získava prvé pracovné skúsenosti zapájaním sa do rôznych projektov v sídle centrály spoločnosti.

Účastníci programu získajú možnosť aplikovania diplomovej práce na spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. Po ukončení programu STÁŽISTA ponúkame možnosť zapojiť sa do absolventského programu Graduate, ktorý je prípravou na manažérske pozície alebo mu je na základe kariérneho rozhovoru ponúknutá vhodná pozícia v rámci HO.

Iné výhody

 • stabilita v medzinárodnej spoločnosti
 • účasť na rozvojovom programe
 • zaujímavé a náročné pracovné príležitosti
 • perspektíva osobnostného kariérneho rastu
 • vzdelávanie a rozvoj v rámci spoločnosti

 

Požiadavky na kandidáta

 • denný študent 4.-5.ročníka VŠ 
 • pokročilé počítačové znalosti: Internet, MS Excel, MS Outlook, MS Word
 • brigáda v maloobchode
 • vysoké pracovné nasadenie
 • priestorová a časová flexibilita
 • odolnosť voči stresu
 • samostatnosť, zodpovedný prístup k práci

 

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti spolu so štrukturovaným životopisom posielajte na e-mailovú adresu lbalaz14@sk.tesco-europe.com. Do predmetu správy, prosím, uveďte: program STÁŽISTA. 

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 (ďalej len „spoločnosť Tesco“) podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov uvedených v prihlasovacom  formulári a v zaslanom životopise na účel zaradenia do absolventského programu a opätovného oslovenia s ponukou po ukončení výberového programu.

Spoločnosť Tesco týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Vaše osobné údaje budú spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, a to spoločnosťou Multimedia Atelier s. r. o., so sídlom Sasanková 2658, Praha 10, IČO: 25 127 071.  Počas spracúvania Vašich osobných údajov môže dôjsť k ich cezhraničnému prenosu v rámci členských štátov Európskej únie alebo do tretích krajín.

 

 

 Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A,815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, oddiel: Sa, vložka číslo: 366/B má v úmysle prijať nového zamestnanca na základe výberového konania a za týmto účelom zhromažďuje osobné údaje uchádzačov, ktorí prejavia svoj záujem stať sa zamestnancom, pričom takéto spracovanie je nevyhnutné pre rokovanie o uzatvorení pracovnej zmluvy, ku ktorému dochádza na návrh uchádzača ako dotknutej osoby (Prihláška do programu Stážista).

 

 Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov uvedených v Prihláške do programu Stažista uchádzača V prípade, ak nedôjde k môjmu zaradeniu do ďalšieho výberového konania, ani ku vzniku pracovného pomeru/pracovnoprávneho vzťahu so     spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s., svojím podpisom udeľujem spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám.1/A, 81561 Bratislava, IČO:31321828 zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, oddiel: Sa, vložka číslo:366/B („TESCO“) výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v rámci osobného dotazníka uchádzača, a to najdlhšie na obdobie 1 roka od okamihu, kedy mi bolo spoločnosťou TESCO oznámené, že som nebol/a na pracovné miesto vybratý/á. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú aktuálne a pravdivé.

 

Týmto dávam súhlas, aby spoločnosť TESCO spracúvala moje osobné údaje uvedené v tejto prihláške do programu Graduate ako aj osobné údaje uvedené v mojom životopise pre účel zaradenia do výberového konania a zároveň prehlasujem, že som bol/a    oboznámený/á s informáciami v zmysle § 15 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V tejto časti by sme Vás radi informovali o vašich právach pri spracovaní vašich osobných údajov, a to v súlade so   zákonom č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon"), ako aj v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb súvislosti so spracovaním osobných údajov   a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).Uchádzač o zamestnanie má právo na nasledujúce informácie:

o Informácie o účeloch spracovania;

o Informácie o kategóriách dotknutých osobných údajov;

o Informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

o Informácie o plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané alebo ak nie je možné určiť, kritériá použité k stanoveniu tejto doby;

o Konkretizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany v prípade, že je spracovanie založené na tomto dôvode;

o Informácie o zdroji, z ktorého osobné údaje pochádzajú, vrátane verejného zdroja.

Uchádzač má právo:

a) na prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, na ich opravu, výmaz alebo obmedzenie ich spracovania;

b) vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;

c) podať sťažnosť dozornému orgánu;

d) kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti;

e) získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané;

f)aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; g)aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje  (tak tiež právo "byť zabudnutý"), ktoré sa dotknutej osoby týkajú a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, a to z taxatívne uvedených dôvodov:

a)osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovali,

b)uchádzač odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c)dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,

d)osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)splnenie zákonnej povinnosti, povinnosti stanovenej osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;

f)osobné údaje s získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Podrobnosti a výnimky k výkonu tohto práva upravuje Zákon a Nariadenie;

h)aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d)dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

i)na prenosnosť osobných údajov, tzn. získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak ich poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom,  bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak:

a)sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo nevyhnutnosti pre plnenie zmluvy a b)spracúvanie sa vykonáva  automatizovanými prostriedkami;

j)kedykoľvek namietať spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vrátane profilovania založeného na ustanoveniach Zákona a Nariadenia. Prevádzkovateľ osobných údajov ďalej nesmie spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;

k)na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú. Výnimky a podrobnosti stanovuje Zákon a Nariadenie.

 

Ak si uplatní uchádzač niektoré zo svojich práv uvedených vyššie formou žiadosti určenej prevádzkovateľovi, poskytne mu   prevádzkovateľ všetku súčinnosť pri uplatňovaní jeho práv a informácie o prijatých opatreniach do jedného mesiaca od doručenia  žiadosti. Tú to lehotu je možné v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovanie. Prevádzkovateľ je povinný informovať uchádzača o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak uchádzač podáva žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak uchádzač nepožiadal o poskytnutie informácií iným spôsobom.

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.